SLaL Suomen lastenhoitoalan litto ry
TEHY
 

Lähihoitajakoulutus

 

Lähihoitajan työ on sosiaali- ja terveysalan työtä ihmisten kanssa ja heitä varten. Tutkinnon suorittaneella tulee olla hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, neuvottelutaidot, kyky toimia tiimeissä ja projekteissa, kielitaitoa sekä vankka osaaminen sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä.

 

 

Lähihoitajilla on oltava kyky tukea eri-ikäisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä heidän omista lähtökohdistaan ja osattava ottaa huomioon heidän kulttuuri- ja arvomaailmansa. Hänen on hallittava alan arvo-osaaminen, ammattietiikka, suvaitsevaisuus ja ongelmanratkaisutaito käytännön kasvatus-, hoito ja huolenpitotaitojen ohella.

Lähihoitajakoulutusta antavat oppilaitokset

Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena opetussuunnitelman perusteiden mukaan tai näyttötutkintona näyttötutkinnon perusteiden mukaan.

Lähihoitajakoulutusta järjestävät toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset. Koulutusta järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena.

Lähihoitajakoulutuksen tavoitteet ja rakenne

Lähihoitajakoulutuksen kesto opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa on 3 vuotta. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa, joka sisältää 40 ov erikoistuvia koulutusohjelmaopintoja. Vuoden 2006 elokuun alusta alkaen koulutukseen on liitetty ammattiosaamisen näytöt. Koulutuksen tavoitteet ja rakenne, jotka ovat samat lähihoitajakoulutuksen järjestämismuodosta riippumatta.

Ammattiosaamisen näytöissä opiskelijat tulevat näyttämään opiskelun aikana käytännön työtilanteissa työelämän edellyttämää ammattitaitoa.

Lähihoitajakoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Koulutus antaa laaja-alaiset valmiudet ja erikoistuvaa osaamista, joiden turvin tutkinnon suorittanut voi sijoittua työelämään, suoriutua alansa vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen hengessä.

Ammatilliset perusopinnot (50 opintoviikkoa)
● kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov)
●hoito ja huolenpito (20 ov)
● kuntoutumisen tukeminen (15 ov)
Ammatilliset perusopinnot ovat pakollisia kaikille opiskelijoille ja opinnot aloitetaan kasvun tukeminen ja ohjaus -opintokokonaisuudella.

Koulutusohjelmista (30 ov)
● ensihoidon koulutusohjelma
● lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma
● mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma
● sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma
● suu- ja hammashoidon koulutusohjelma
●vammaistyön koulutusohjelma
● vanhustyön koulutusohjelma
● asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma
●kuntoutuksen koulutusohjelma

+ 10 ov valinnaisia opintoja

Opiskelija valitsee koulutusohjelmista yhden vaihtoehdon, joka antaa erityisosaamisen kyseiseltä alalta. Koulutusohjelman aloittaminen edellyttää ammatillisten perusopintojen hyväksyttyä suoritusta.

Lähihoitajakoulutus alkoi koko maassa syksyllä 1993 ja vuoden 2006 loppuun mennessä on valmistunut 63289 lähihoitajaa.

 

 

Lisätietoa

http://www. tilastokeskus. fi/tup/suoluk/suoluk_terveys. html

http://www. edu. fi/SubPage. asp?path=498,529,890,1072

 

Siirry sivun alkuun